Friskrivning

Informationen i denna databas är i första hand avsedd för läkare, även om den kan vara av intresse också för patienter. Varje ordination av läkemedel till en person som är anlagsbärare för akut porfyri skall av läkaren diskuteras med patienten. Vid problem skall porfyrispecialist konsulteras.

Databasen förmedlar expertbedömningar rörande olika läkemedels förmåga att utlösa symtom på akut porfyri. De baseras framför allt på teoretiska överväganden utifrån substansernas struktur och metabolism och, när sådan finns tillgänglig, på kliniska observation som bedömts tillförlitlig. I andra hand har tidigare publicerade läkemedelslistor fått utgöra grund för klassificeringarna, förteckningar där endast i undantagsfall skäl för ställningstagandena redovisas

Eftersom ett kliniskt underlag för bedömning av ett läkemedels porfyrinogenicitet är principiellt bräckligt och eftersom biokemiska och molekylärbiologiska modeller för hur sjukdomen aktiveras sannolikt är ofullständiga, är det ej möjligt att ta legalt ansvar för de bedömningar som görs och för de råd som förmedlas. Varje förskrivning sker helt på den ordinerande läkarens ansvar. Porfyricentrum Sverige och Porfyricentrum Norge, eller personal vid dessa enheter, ikläder sig således inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i klassificeringarna eller råden i databasen, för biverkningar på grund av sådana, eller för eventuella meningsskiljaktigheter när det gäller innehållet i den.

Porfyricentrum Sverige och Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer i Norge (NAPOS), eller personal vid dessa enheter, ikläder sig således inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i klassificeringarna eller råden i databasen, för biverkningar på grund av sådana, eller för eventuella meningsskiljaktigheter när det gäller innehållet i den.
 
Copyright © 2007 The Drug Database. All Rights Reserved.